Dịch vụ

Information system

Information systems

Hệ thống thông tin giảng viên và sinh viên.

PC and devices

PC and devices

Bảo trì PC, máy in, laptop, tablet,...

Web hosting

Web development

Phát triển website, hosting, DNS, ...

Email

Email

Dịch vụ email cho giảng viên, sinh viên.

Networking

Networking

Kết nối mạng LAN, Internet, Wifi, VPN, ...

Securtiy

Security

Bảo mật thông tin, an ninh mạng, ...

Elearning

E-learning

Hỗ trợ khai thác hệ thống E-learning.

Video conference

Video conference

Hội nghị truyền hình, giảng dạy từ xa, ...

Support

Support and Consultancy

Hỗ trợ người dùng, đào tạo, tư vấn, ...