Hệ thống thông tin

TDTU vận hành nhiều hệ thống thông tin độc lập nhau: Hệ thống thông tin giảng viên - viên chức, Hệ thống thông tin sinh viên, Hệ thống thông tin học viên.

Hệ thống thông tin giảng viên - viên chức cung cấp các chức năng quản trị và nghiệp vụ tùy theo chức năng của từng người sử dụng. Để sử dụng Hệ thống thông tin giảng viên - viên chức, người dùng cần phải có tài khoản truy xuất. Tài khoản người dùng mới được tạo ra ngay khi người dùng bắt đầu làm việc tại TDTU và được đóng lại khi người dùng kết thúc làm việc.

Các chức năng cơ bản của Hệ thống thông tin giảng viên - viên chức bao gồm:

 • Cập nhật lý lịch giảng viên - viên chức;
 • Quản lý mục tiêu chất lượng của đơn vị;
 • Theo dõi lịch giảng dạy / công tác;
 • Theo dõi văn bản phát hành;
 • Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ (dịch vụ IT và các dịch vụ cơ sở vật chất);
 • Dịch vụ thư viện;
 • Sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung;
 • Các chức năng chuyên dụng được thiết kế riêng cho người dùng của từng bộ phận.

Bắt đầu từ tháng 8/2018, tài khoản truy xuất Hệ thống thông tin giảng viên - viên chức và tài khoản email là độc lập nhau.

Hệ thống thông tin sinh viên hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý sinh viên như:

 • Cập nhật hồ sơ sinh viên;
 • Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
 • Thông báo;
 • Kế hoạch học tập, thời khóa biểu;
 • Đăng ký môn học;
 • Các chức năng nghiệp vụ khác.

Tài khoản truy xuất Hệ thống thông tin sinh được cấp cho từng sinh viên (bậc đại học) khi làm thủ tục nhập học tại TDTU và duy trì đến hết khóa học. 

Bắt đầu từ tháng 8/2018, tài khoản truy xuất Hệ thống thông tin sinh viên và tài khoản email là độc lập nhau.

Người dùng cần được hỗ trợ về Hệ thống thông tin sinh viên, xin liên hệ: Văn phòng tư vấn và  hỗ trợ.

Học viên cao học và nghiên cứu sinh sử dụng Hệ thống thông tin học viên. Xin liên hệ Phòng sau đại học để được hỗ trợ.