E-learning

E-learning là hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập trực tuyến dành cho sinh viên TDTU.

Sinh viên truy xuất Hệ thống e-learning từ Hệ thống thông tin sinh viên.

Các chức năng chính của Hệ thống elearning bao gồm:

  • Cập nhật kế hoạch học tập môn học;
  • Chia sẻ học liệu;
  • Nộp bài tập, cập nhật điểm quá trình;
  • Học tập tương tác; 
  • Một số chức năng khác.

Người dùng cần được hỗ trợ về Hệ thống elearning, xin liên hệ với các khoa quản lý sinh viên.