Kết nối mạng

Máy tính làm việc tại TDTU được kết nối vào hệ thống mạng bằng các hình thức như sau:

  • Kết nối trực tiếp vào mạng LAN của TDTU;
  • Kết nối thông qua mạng không dây (wifi);
  • Kết nối từ xa thông qua VPN.

Để yêu cầu kết nối máy tính vào hệ thống mạng TDTU, người dùng cần tạo yêu cầu trên Hệ thống thông tin giảng viên.

Trong trường hợp khẩn cấp, liên hệ trực tiếp với Phòng Điện toán - Máy tính.