Máy tính và các thiết bị khác

Máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin khác của TDTU được cài đặt, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố theo yêu cầu người dùng.

Để được hỗ trợ, người dùng tạo yêu cầu từ Hệ thống thông tin giảng viên.

Trong trường hợp khẩn cấp, liên hệ trực tiếp với Phòng Điện toán - Máy tính.