An toàn và bảo mật

TDTU triển khai các giải pháp để bảo đảm thực thi chính sách an toàn thông tin. Ngoài các giải pháp được triển khai mức hệ thống, người dùng được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề như:

  • Cài đặt, cập nhật phần mềm và hệ điều hành;
  • Cài đặt, cập nhật các công cụ antivirus, antispyware và các phần mềm tương tự;
  • Hỗ trợ khắc phục các sự cố an toàn thông tin trên máy tính và tài khoản cá nhân;
  • Hỗ trợ khắc phục các sự cố an toàn thông tin trên thiết bị di động.

Xin liên hệ với Phòng Điện toán - Máy tính để được hỗ trợ.