Kết nối VPN

Thiết lập kết nối VPN đến mạng của TDTU là bắt buộc để sử dụng các dịch vụ nội bộ của TDTU từ xa. Thực hiện theo hướng dẫn sau đây để kết nối VPN đến mạng của TDTU. Chú ý: bước 1 chỉ cần thực hiện 1 lần trên mỗi máy tính.

1. Cài đặt chương trình kết nối VPN:

  • Cách 1: Download chương trình cài đặt tại địa chỉ sau : http://www.forticlient.com/#download, lựa chọn phiên bản phù hợp với client.
  • Cách 2: Cài đặt offline tại đường dẫn https://www.software-mirrors.com/2015/11/forticlient-5400780-offline-installer.html, lựa chọn phiên bản phù hợp với client

- Màn hình đầu tiên khi cài đặt:

c1.jpg

- Click vào tùy chọn “Yes, I have read and accept the” và click “Next”

- Click vào “ VPN Only”

c2.jpg

- Lựa chọn nơi cài đặt và hoàn tất quá trình cài đặt

c3.jpg

 

2. Thiết lập kết nối VPN vào TDTU:

- Mở chương trình Forti Client trên màn hình desktop, chọn “configure VPN”

c4.jpg

- Chọn tab “IPsec VPN” và điền các thông số như sau:

  • Remote Gateway : 101.53.37.52
  • Authentication Menthod : Pre-shared key, (Vui lòng liên hệ Phòng điện toán-máy tính để được cấp Pre-share key);
  • Authentication (XAuth), chọn Prompt on login.

c5.jpg

- Click Apply, Close.

- Điền username và Password ( tài khoản dùng để đăng nhập cổng thông tin giảng viên – viên chức ) để tiến hành kết nối VPN.

c6.jpg

- Khi muốn ngắt kết nối VPN : Click chọn “Disconnect”.