Hướng dẫn thêm Background trên Google Meet

Bước 1: Tham gia vào Google Meet, nhấn vào tùy chọn sau:

tdtu

Bước 2: Chọn Apply visual effects để mở cửa sổ EffectsBackgrounds.

tdtu

Bước 3: Nhấp vào Upload a background image để thêm background từ máy.

tdtu

Bước 4: Chọn background từ máy và upload background lên.

tdtu

Lưu ý: Nếu người dùng muốn thay đổi background thì làm tương tự như các bước trên và chọn background tương ứng sau khi upload trên Google Meet