Lịch chuyển đổi sang G Suite cho người dùng

Theo kế hoạch chung, địa chỉ email của người dùng toàn Trường sẽ được thay đổi như sau:

 • Đối với người dùng sinh viên, học sinh, học viên (gọi chung là sinh viên): đổi từ <user>@student.tdt.edu.vn thành <user>@student.tdtu.edu.vn, áp dụng từ ngày 20/7/2018.
 • Đối với người dùng giảng viên, viên chức, nghiên cứu viên (gọi chung là giảng viên-viên chức): đổi từ <user>@tdt.edu.vn thành <user>@tdtu.edu.vn, áp dụng từ ngày 01/8/2018

Để thuận tiện trong công tác hỗ trợ người dùng, việc chuyển đổi hệ thống email từ Zimbra sang G Suite được thực hiện theo lịch như sau:

Đối với người dùng sinh viên:

 • Sinh viên khóa 2018: chỉ có tài khoản email trên hệ thống email mới, không cần chuyển đổi
 • Sinh viên các khóa 2017 trở về trước: bắt đầu từ ngày 20/7/2018

Đối với người dùng giảng viên-viên chức:

 • Các phòng, ban: bắt đầu từ ngày 01/8/2018
 • Các khoa, cơ sở: bắt đầu từ ngày 01/8/2018
 • Các viện, trung tâm và các đơn vị còn lại: bắt đầu từ ngày 01/8/2018

Người dùng phải làm gì?

 1. Nhận thư thông báo từ Phòng điện toán - máy tính TDTU, trong đó có mật khẩu khởi tạo và hướng dẫn đăng nhập hệ thống email mới.
 2. Đăng nhập lần đầu vào hệ thống email mới, đổi mật khẩu theo yêu cầu của hệ thống và bắt đầu sử dụng. Thực hiện chuyển dữ liệu từ hệ thống email cũ lên G Suite nếu cần. Cấu hình G Suite trên máy tínhthiết bị di động.
 3. Cập nhật địa chỉ email mới trong thông tin liên hệ, profile, danh thiếp, ... 

 

Người cần chú ý gì sau khi chuyển sang G Suite?

 1. Việc đăng nhập vào tài khoản email và đăng nhập tài khoản Hệ thống thông tin giảng viên (lecturer.tdt.edu.vn), hệ thống thông tin sinh viên (student.tdt.edu.vn) và các cổng thông tin khác là độc lập nhau, không còn hỗ trợ Single Sign On như trước đây.
 2. Trong thời gian đầu, thường xuyên kiểm tra hộp thư rác (Spam mail) trên G Suite, nếu thấy có thư bình thường trong hộp thư rác thì đánh dấu Not Spam cho các thư này.
 3. Khi gửi thư cho người dùng bên trong TDTU (giảng viên-viên chức và sinh viên), chú ý dùng địa chỉ email mới (tdtu.edu.vn)

 

Địa chỉ email cũ vẫn tồn tại và được sử dụng như một địa chỉ phụ (alias address), do đó, các thư gửi đến địa chỉ email cũ sẽ tự động chuyển vào hộp thư của người dùng trên hệ thống email mới.

Nếu có nhu cầu gửi thư bằng địa chỉ email cũ (ví dụ, để xác thực thông tin trên các dịch vụ trực tuyến), người  dùng thực hiện theo hướng dẫn tại đây.