G Suite trên thiết bị di động

Thiết bị di động (smartphone, tablet, ...) với các hệ điều hành phổ biến như Android, iOS, ... có thể được cấu hình để truy xuất tài khoản email TDTU với các ứng dụng có sẵn (Mail trên iOS và Gmail trên Android).

Truy xuất G Suite trên thiết bị Android với ứng dụng Gmail
 • Vào chức năng Settings của thiết bị
 • Di chuyển đến mục Accounts -> Add account, chọn Google
 • Nhập mật khẩu/PIN khi được yêu cầu
 • Trong cửa sổ Add your account, nhập địa chỉ email TDTU (***@tdtu.edu.vn nếu là người dùng giảng viên hoặc  ***@student.tdtu.edu.vn nếu là người dùng sinh viên, chọn Next
 • Nhập mật khẩu G Suite và chọn Next.
 • Chọn Agree trong trang Terms of Service
 • Chọn No thanks nếu được yêu cầu đăng ký thông tin thanh toán (credit card)
 • Quay về màn hình chính, mở ứng dụng Gmail và bắt đầu gửi/nhận thư.

Người dùng có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết ở đây

Truy xuất G Suite trên iPhone (iPad) với ứng dụng Mail
 • Vào Settings từ màn hình chính của iPhone/iPad
 • Di chuyển đến mục Mail
 • Chọn Accounts
 • Chọn Add Account
 • Chọn Google
 • Nhập địa chỉ email TDTU (***@tdtu.edu.vn đối với người dùng giảng viên hoặc ***@student.tdtu.edu.vn đối với người dùng sinh viên) ngay dưới mục Sign in with your Google Account
 • Chọn NEXT
 • Nhập mật khẩu tài khoản G Suite
 • Click NEXT
 • Nếu người dùng có kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp trên G Suite: nhập mã xác thực nhận được qua SMS
 • Chọn NEXT
 • Kích hoạt chức năng Mail. Ngoài ra, người dùng còn có thể chọn thêm Contacts, Calendars, ...
 • Chọn Save
 • Quay về màn hình chính, mở ứng dụng Mail và bắt đầu gửi/nhận thư.

Người dùng có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết ở đây.