Quản lý thư rác trên G Suite

Thư rác (spam mail) được hệ thống tự động nhận diện, gán nhãn Spam và di chuyển vào thư mục Spam.

Trong thời gian đầu sử dụng G Suite email, nhiều thư bình thường được đánh dấu là thư rác, người dùng cần thường xuyên kiểm tra thư mục Spam để lấy lại thư và đánh dấu Not Spam. Việc đánh dấu Not Spam giúp hệ thống nhận diện thư rác chính xác hơn.

Một số thư rác không được hệ thống nhận diện nên xuất hiện trong thư mục Inbox, người dùng nên đánh dấu Spam các thư này để giúp hệ thống không bỏ sót thư rác về sau.

1-Đánh dấu Not Spam:

  • Trong giao diện email của G Suite, click mục More trong danh sách nhóm thư bên trái màn hình, chọn Spam
  • Danh sách các thư trong thư mục Spam hiện ra ở màn hình chính
  • Chọn các thư không phải thư rác
  • Click nút Not spam để đánh dấu. Các thư sau khi được đánh dấu sẽ chuyển vào thư mục Inbox.

Spam-2.jpg

2-Đánh dấu Spam

  • Trong giao diện email của G Suite, click mục Inbox trong danh sách nhóm thư bên trái để liệt kê thư trong thư mục Inbox
  • Chọn thư rác trong hộp thư Inbox
  • Click biểu tượng Report spam. Thư được chọn sẽ được chuyển vào thư mục Spam

 

Spam-3.jpg