Thay đổi tên miền hệ thống email

Để thống nhất với hệ thống tên miền mới của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), từ tháng 7 năm 2018, phần tên miền trong địa chỉ email của toàn bộ người dùng TDTU sẽ được thay đổi như sau:

1-Hệ thống email học sinh, sinh viên, học viên (gọi chung là sinh viên)

  • Địa chỉ hiện tại: <user>@student.tdt.edu.vn
  • Địa chỉ email mới: <user>@student.tdtu.edu.vn
  • Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 20/07/2018

2-Hệ thống email giảng viên, viên chức, nghiên cứu viên và người sử dụng khác (gọi chung là giảng viên):

  • Địa chỉ hiện tại: <user>@tdt.edu.vn
  • Địa chỉ email mới: <user>@tdtu.edu.vn
  • Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 01/08/2018

Để sử dụng địa chỉ email với tên miền mới, người dùng phải chuyển đổi sang hệ thống email mới theo hướng dẫn dưới đây: